Start a new topic

The best free Video player on Android?

Trình phát video miễn phí tốt nhất trên Android?

Ứng dụng xem video trên Android - Bạn cần nghe nhạc và xem phim trên thiết bị Android. Nhưng hầu hết trong số họ chỉ hỗ trợ các định dạng MP4 và MP4. Vì vậy, hãy xem các định dạng video khác như Avi, Cairo, flv ... Thay đổi định dạng định dạng của thiết bị để chạy là một giải pháp. Nhưng nó mất quá nhiều thời gian và thao tác.

Login or Signup to post a comment